De Raad van Bestuur (dhr. Henk Brinkman) vormt het dagelijks bestuur van Sjaloom Zorg. Hij draagt de statutair bepaalde eindverantwoordelijkheid van het totale beleid van Sjaloom Zorg en is daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Zij kan, met behoud van persoonlijke eindverantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden delegeren.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van onze organisatie, vastgelegd in de statuten, de zorgvisie ,  kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in de HKZ en de borging van de protestants-christelijke identiteit. Hij zorgt ervoor dat medezeggenschapsorganen van cliënten/verwanten en medewerkers voldoende uitgerust zijn om hun werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Tevens zorgt hij ervoor dat relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd. 

De Raad van bestuur is te bereiken via h.brinkman@sjaloomzorg.nl en 0187-609400.


Henk Brinkman
Raad van Bestuur